Matching

Match the words with the correct pictures.

Anton Chekhov
Aristophanes
Art Theatre
Brecht
Cacoyannis
Maenads
Manos Hatzidakis
Nikolai Gogol
Nikos Xylouris
Pheidippides

Anton Chekhov

Aristophanes

Art Theatre

Brecht

Cacoyannis

Maenads

Manos Hatzidakis

Nikolai Gogol

Nikos Xylouris

Pheidippides